Prechtlova metoda

Prechtlova metoda vyšetření GMs

Jedním ze způsobů neurovývojového vyšetření kojence je hodnocení tzv. general movements (GMs). Jedná se o komplexní pohybové sekvence (zahrnují oblast krku, trupu, horních a dolních končetin), které jsou endogenně generované v rámci spontánní hybnosti dítěte. Jednotlivé pohybové sekvence se liší v intenzitě, síle, rychlosti a amplitudě pohybu. Hodnocení GMs představuje zcela neinvazivní vyšetřovací metodu, která je založena na analýze videozáznamu spontánního projevu dítěte. Musí však být splněny přesně definované standardní podmínky, při nichž je záznam pořízen. Důležitým aspektem je behaviorální stav dítěte. Způsob vyšetření nevyžaduje žádnou manipulaci s dítětem, proto je velmi vhodný zejména pro vyšetření novorozenců na jednotkách intenzivní péče.

Na základě standardního neurologického vyšetření, ultrazvukového vyšetření hlavičky, magnetické rezonance a zejména vyšetření GMs získáme přesnější obraz o integritě vyvíjejícího se centrálního nervového systému (CNS). Kvalitativní změny GMs jsou věkově specifické a jsou výsledkem komplexních neurovývojových změn v CNS.

GMs se objevují již od 9. gestačního týdne, postnatálně přetrvávají zhruba do 20. týdne života, v ojedinělých případech i déle. Na základě jejich charakteristiky jsou děleny na normální a abnormální. Normální GMs  nepostrádají komplexnost a variabilitu, jsou plynulé a elegantní. Naopak abnormální GMs ztrácí komplexní charakter, z pohledu pohybových sekvencí jsou málo variabilní, postrádají plynulost a eleganci. Jsou jedním z nejspolehlivějších včasných ukazatelů neurovývojového postižení. Diagnosticky významná je zejména přítomnost pohybů označovaných jako cramped-synchronised (CS) a absence tzv. fidgety movements (FMs). Pro svoji vysokou specificitu i senzitivitu je vyšetření GMs jednou z nejspolehlivějších metod v záchytu dětí ohrožených centrální poruchou hybnosti.